انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
برنامه و لینک شانزدهمین کنفرانس کیفیت و بهره وری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/25 | 
برنامه و لینک شانزدهمین کنفرانس کیفیت و بهره وری

http://meeting.khatam.ac.ir/r۴vtyqie۸drx/
http://meeting.khatam.ac.ir/rnopskboyxnf/


نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران:
http://iranipa.com/find.php?item=1.62.205.fa
برگشت به اصل مطلب