انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
هفته ترویج علم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/17 | 

انجمن علمی ترویج علم ایران برگزار می نماید
بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت رشد و توسعه 

 
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران:
http://iranipa.com/find.php?item=1.62.200.fa
برگشت به اصل مطلب