انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران- اعضای هیات موسس انجمن
اعضای هیات موسس انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/4 | 

اعضای هیات موسس انجمن

١- آقای سید محمد تقی بطحائی
٢- آقای گیورگ قره پتیان
٣- آقای حمید جوادی
٤- آقای محمدعلی شرکت معصوم
۵- آقای محمود ایزدی
۶- آقای رضا متقیان
٧- خانم فریده گلبابائی
٨- آقای محمدرضا آراستی
٩- آقای محمدرضا مشکوه الدینی
١٠- آقای عادل آذر
١١- آقای احمدعلی بهمن پور
١٢- آقای محمدرضا علیرضائی
١٣- آقای حسین عسگریان ابیانه
١٤- آقای عرفانی چورابچی
١۵- آقای سید حسین حسینی
١۶- آقای حسین طباطبائی یزدی
١٧- آقای صادقیه
١٨- آقای جمشید پایندانی
١٩- خانم بتول لبیبی
٢٠- آقای حسین نوروززاده
٢١- آقای احمدحکیمی دار سینونیه

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران:
http://iranipa.com/find.php?item=1.59.12.fa
برگشت به اصل مطلب